ALTRON IoT Enterprise Solutions

Altron IoT Enterprise Solutions

Platforma pro řízení celého životního cyklu velkých objemů dat a jejich zpracování.

Klíčové vlastnosti

Integrační platforma IoT

Altron IoT Integration Platform
Integrační platforma umožňuje flexibilní tvorbu nových rozhraní při použití standardních nástrojů, transformaci dat, možnost realizace spojení mezi synchronně a asynchronně pracujícími aplikacemi. Zjednodušuje připojení externích systémů a aplikací zákazníka.

Altron Customer Portal
Webový portál pro zadávání požadavků na správu (zřízení, změna, pozastavení a zrušení) služeb ze strany zákazníka. Systém reflektuje strukturu oprávnění zákazníka prostřednictvím nastavení oprávnění pro služby a jejich ovládání.

Altron Provisioning and Workflow System
Systém pro řízení a logiku procesů a řídicích pravidel. Logika procesů definuje sekvenci úkolů, které mají být provedeny, řídící pravidla pak definují v jakých závislostech a limitech mohou být úkoly vykonány.

Operation Center Portal
Operation Center Portal je IT služba zajišťující Single Point of Contact („SPOC“) pro zajištění potřeb zákazníků/uživatelů a provozního personálu s podporou řešení Altron Infrastructure Enterprise Solution. Umožňuje integraci podnikových procesů do provozní infrastruktury. Aktivně monitoruje incidenty a interakci s uživateli, poskytuje komunikační kanál s uživateli pro všechny složky provozu organizace (realizace změnových požadavků zákazníků, provozní a servisní činnosti, licencování, prodej, apod.).

Product Catalog
Definuje obchodní podobu produktů, které je možné prodat nebo pronajmout zákazníkům. Informace z katalogu jsou sdíleny s dalšími komponentami Altron IoT Enterprise Solutions (AIES). Produkty katalogu AIES jsou typicky fyzická zařízení (čidlo, modem, koncentrátor, apod.),  služby (připojení čidla do sítě, sběr, archivace, kategorizace a předvyhodnocení údajů z čidel, tracking, rescue service, analytics, apod.) a doplňkové služby (např. servisní služby, SLA).

ID Engine
Databáze dostupných, rezervovaných a použitých zdrojů pro technické nastavení jednotlivých služeb zřizovaných
v rámci sytému IoT.

Mediation and Billing
Systém účtování na bázi pay-as-you-use zajišťuje přesné a správné vyúčtování spotřebovaných produktů/služeb koncových zákazníků. Zpracování probíhá v režimu postpaid. Systém zajišťuje přípravu a transformaci naměřených dat jako základ pro vyúčtování služeb (souhrně označované jako mediace), sdružování dat o spotřebě, aplikaci slev, výpočet ceny jednotlivých služeb, sestavovaní pokladu pro fakturaci, a zpracování plateb.

Správa a řízení IoT

Altron IoT Asset Management
Zajišťuje zejména evidenci fyzických zařízení v infrastruktuře IoT, tj. zejména zapojených čidel, komunikační a síťové infrastruktury.

Altron IoT Monitoring
Aplikace poskytuje monitorovací funkce pro dohled celého systému IoT. Základním stavebním kamenem jsou sondy, které komunikují s jednotlivými zařízeními a zpracovávají nadefinované stavy. Na to pak navazuje uživatelského rozhraní (GUI), které je určeno pro práci správců systému a zároveň jako prezentační rozhraní. Důležitou součástí je databáze alarmů a událostí, která obsahuje logiku vyhodnocení z jednotlivých čidel nebo sítí a jejich klasifikaci. V systému mohou být integrovány zákaznické požadavky.  

Altron IoT Analytics
Součástí platformy Altron IoT Enterprise Solutions jsou i nástroje pro standardizaci a vyhodnocení dat, která přichází z jednotlivých zařízení. Data jsou zpracována a kontinuálně vyhodnocována tak, aby zákazník měl vždy přehled o chování své technologie. Velké objemy dat (BigData) jsou analyzovány pomocí algoritmů vyvinutých společností Altron a slouží jako vstupy pro další systémy, například billingu, monitoringu nebo zákaznického portálu.

Přenosová infrastruktura pro IoT

Altron IoT Professional Services
V rámci přípravy projektu zákaznického řešení poskytuje Altron konzultační služby zákazníkům při výběru nejvhodnější technologie pro provoz sítě čidel nebo zařízení.

Infrastruktura IoT

Altron IoT Senzors
Pro potřeby datových center, serveroven a technických provozů poskytuje Altron vlastní řešení čidel a zařízení spolu s konzultační podporou.

Pro koho je řešení vhodné?

Platforma Altron IoT Enterprise Solution je vhodná pro zákazníky z mnoha segmentů, kteří provozují a spravují zařízení nebo čidla. Řešení je vhodné především pro:

  • Telekomunikační operátory
  • Výrobce čidel a technologií
  • Průmyslové firmy
  • Výrobce a distributory energií
  • Státní správu a samosprávu

Internet dnes představuje základní platormu pro komunikaci mezi lidmi a zároveň slouží pro výměnu informací mezi zařízeními i věcmi, které mají datové rozhraní. Tato obousměrná komunikace, která probíhá bez lidského zásahu se dá shrnout do dnes již běžně používaného pojmu „Internet věcí (IoT)“. Nejrůznější čidla, senzory, stroje, auta, nebo běžné věci jako topení, klimatizace, veřejné osvětlení spolu komunikují a vytváří velké objemy dat. Do roku 2020 bude tato síť obsahovat více než 50 miliard zařízení.

Altron připravil ucelené řešení IoT Enterprise Solutions založené na vlastní platformě pro řízení a správu Internetu věcí. Zákazníci tak mohou pohodlně využívat data ze svých čidel, sledovat a řídit výrobu, řídit domácnost nebo technické vybavení celého města. Altron v rámci svého řešení přináší nástroje pro zpracování, integraci a analýzu dat (Big Data), komplexní evidenci zařízení spolu
s možností zpětné vazby, platformu a portály pro řízení připojených technologií a v neposlední řadě také nástroje pro účtování a zákaznické portály. To vše s konzultační podporou a servisem.